Search form

San Juan 8:43

43Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ kándaa̱ ini ndo̱ to̱ꞌon káꞌi̱n xíꞌín ndó? Ko̱ kándaa̱ ini ndo̱, dá chi̱ ko̱ xíꞌo taꞌon ndó mií ndó kueídóꞌo ndó to̱ꞌon káꞌi̱n xíꞌín ndó.