Search form

San Juan 8:46

46Ta, ¿ndi ndáa ndoꞌó naniꞌi̱ iin kua̱chi sata̱ yúꞌu̱? Tá ndinoꞌo ña̱ ndaa̱ káꞌi̱n, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ kándísa ndó ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó, tá dáá?