Search form

San Juan 8:48

Sá ió va Jesús tá o̱ ñáꞌa̱ kaki na ñayuú yóꞌo

48Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa ta̱ Israel ñoó xíꞌín ná:

―Ndaa̱ va káꞌa̱n ndu̱ tá chínaní ndú mií ní kúú ní iin ta̱ ñoo Samaria, ta nákaa̱ ña̱ uꞌu̱ ini ní.