Search form

San Juan 8:51

51Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa mií na̱ ná kandita toon xíꞌín to̱ꞌon káꞌi̱n, no̱ón kúú na̱ ni kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱ ―kaá na̱.