Search form

San Juan 8:53

53¿Á ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ní o̱ du̱ú tatá sáꞌano yo̱ Abraham, xiní ní? Chi̱ ni̱ xiꞌi̱ na̱, ta ni̱ xiꞌi̱ taꞌani dao ka̱ profeta ñoó. ¿Ndá yoo kúú ní, xiní ní?