Search form

San Juan 8:7

7Tído sa̱ꞌá ña̱ ndúndéé rá ndáto̱ꞌón ñaá rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱kuíi̱n ndichi na̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ndi káa iin káa ndoꞌó ko̱ kómí kua̱chi, dá kía̱n kuaꞌán ya̱ꞌa dinñóꞌó ndó koon ndó yuu̱ sata̱ ñáꞌa̱ yóꞌo ―kaá na̱.