Search form

San Juan 9

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ túu noo̱, chi̱ nda̱ no̱ó ni̱ kaki va ra káa ra dión

1Noo̱ xíka Jesús kuaꞌa̱n na̱ ñoó ni̱ xini na̱ ió iin ta̱a ko̱ túu noo̱, ta nda̱ ni̱ kaki va ra káa ra dión. 2Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta kaá ra̱:

―Maestro, ¿ndá yoo ni̱ ya̱ꞌa ni̱ kee kua̱chi, á mií rá o na̱ veꞌe ra, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ túu noo̱ rá ni̱ kaki ra?

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―O̱ du̱ú sa̱ꞌá kua̱chi mií rá, ta o̱ du̱ú sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ kee na̱ veꞌe ra káa ra dión. Dión káa ra, dá kía̱n naꞌa̱ yuꞌu̱ ña̱ ndato nda̱ꞌo kuu kee Ndios xíꞌín rá. 4Ta miía̱n kánian kee yuꞌu̱ choon, ña̱ ni̱ saꞌanda na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii viti túu ii̱, dá chi̱ sa̱ ve̱i kuaa vá. Chi̱ tá ná kuaa, ko̱ íin ka̱ kuu kechóon. 5Dá chi̱ xía̱n nani iói̱ ñayuú yóꞌo, kúúí na̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu ―kaá na̱.

6Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ daká Jesús lúꞌu̱ ñóꞌo̱ xíꞌín ta̱di̱í na̱. Dá ni̱ nduuan ndeiꞌi̱. Dá ni̱ chi̱ndaá na̱án sata̱ nduchí nóó ta̱a ko̱ túu noo̱ ñoó. 7Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kuaꞌán nakatón noo̱o̱n ta̱kui̱í ñóꞌo nda̱ yuꞌú pila, ña̱ naní Siloé ñoó ―kaá na̱. (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa ta̱kui̱í ve̱i iin ka̱ xíán.)

Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, ta ni̱ na̱kata ra noo̱ rá, ta kúú sa̱ nde̱ꞌé vá rá ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n ra̱.

8Dá ni̱ kaa na̱ ndéi yati xíꞌín rá xíꞌín dao ka̱ na̱ náꞌá ña̱ kúú rá ta̱a ko̱ túu noo̱:

―¿Á du̱ú ta̱a ió sáti ñoó kúú ra̱ káa? ―kaá na̱.

9―Jaa̱n, ñaá kúú rá ―kaá dao na.

Ta dao ka̱ na̱ kaá:

―Ko̱ó, dión káa oon va ra.

Ta mií rá kaá:

―Ñaá vá kúú yuꞌu̱.

10Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Ndi ni̱ kuu ni̱ na̱tu̱u noo̱o̱n?

11Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ta̱a naní Jesús ñoó ni̱ ka̱va̱ꞌa lúꞌu̱ ndeiꞌi̱ xíꞌín ta̱di̱í ra̱, dá ni̱ chi̱ndaá ra̱án sata̱ nduchí nóói̱. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌíín: “Kuaꞌán noo̱ nákaa̱ pila Siloé, ta ñoó nakatón noo̱o̱n”, kaá ra̱ xíꞌíi̱n. Dá ni̱ saꞌi̱n, dá tá ni̱ na̱katai noo̱í, ta kúú ni̱ na̱tu̱u vaan.

12Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Ndeí nákaa̱ ta̱a ñoó?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Ko̱ náꞌá taꞌon vei.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nda̱to̱ꞌón ta̱ fariseo ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó ndi ni̱ kuu, dá ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra

13Dá ni̱ kee na ndáka na ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó kuaꞌa̱n na̱ no̱ó ta̱ fariseo. 14Ta kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel ni̱ ka̱va̱ꞌa Jesús ndeiꞌi̱ ni̱ chi̱ndaá na̱án noo̱ ta̱a ñoó, dá ni̱ na̱tu̱uan. 15Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón taꞌani ñaá ta̱ fariseo ñoó ndi ni̱ kuu, dá ni̱ na̱tu̱u noo̱ rá. Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Iin ta̱a ni̱ chi̱ndaá ndeiꞌi̱ sata̱ nduchí nóói̱, dá ni̱ saꞌi̱n ni̱ na̱katai ña̱, ta túu vaan viti.

16Dá ni̱ kaa dao ta̱ fariseo ñoó:

―O̱ du̱ú taꞌon ta̱a ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios kasaa̱ kúú ta̱a ñoó, dá chi̱ ni̱ ya̱ꞌa ra kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

Ta dao ka̱ ra̱ kaá:

―¿Ndi kee ví iin ta̱a kómí kua̱chi kee ra ña̱ náꞌano yóꞌo?

Ta kúú ni̱ ka̱sáꞌá naá táꞌan mií rá ndéi ra. 17Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ra ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó:

―¿Ndá yoo kúú ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa noo̱o̱n, káꞌón?

Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó:

―Iin profeta va kúú rá.

18Tído ko̱ ní kándísa taꞌon ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ña̱ ni̱ sa̱ kuu ra iin ta̱a ko̱ túu noo̱, ta ko̱ kándísa ra ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ra. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kana ra tatá ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó xíꞌín naná ra̱, 19dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Á de̱ꞌe ní kúú ta̱a yóꞌo? Ta káꞌa̱n ní ña̱ nda̱ ni̱ kaki ra ko̱ túu noo̱ rá. Ta, ¿ndi ni̱ kuu ña̱ ndéꞌé rá viti?

20Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Náꞌá nduꞌu̱ ña̱ kúú xí de̱ꞌe ndu, ta miía̱n ndaa̱ kuiti ko̱ túu noo̱ xí nda̱ ni̱ kaki xi. 21Tído ko̱ náꞌá taꞌon nduꞌu̱ ndi ni̱ kuu ni̱ na̱tu̱u noo̱ xí. Ta ko̱ náꞌá taꞌon ndu ndá yoo ni̱ kedaá xíꞌín xí, dá ni̱ na̱tu̱u noo̱ xí. Ndato̱ꞌón ní mií xí, chi̱ ta̱a sa̱va̱ꞌa vá kúú xí. Sa̱ kánian ki̱ꞌo mií xí kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo xi ―kaá na̱.

22Dión ni̱ kaa na̱ veꞌe ra, dá chi̱ yuꞌú na̱ kée ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Dá chi̱ sa̱ ni̱ ka̱ndo̱o ra ña̱ ndidaá ña̱yuu nakoni ña̱ Jesús kúú na̱ dáka̱ki ñaá, no̱ón kúú na̱ taxí rá veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. 23Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaꞌa̱n na̱ veꞌe ra: “Ndato̱ꞌón ní mií xí, dá chi̱ ta̱a sa̱va̱ꞌa vá kúú xí.”

24Dá ni̱ na̱ndió kuéi tuku ra ni̱ kana ra ta̱a ni̱ na̱tu̱u noo̱ ñoó. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Kánian naki̱ꞌo yoꞌó ña̱ñóꞌó noo̱ Ndios va, dá chi̱ náꞌá vá nduꞌu̱ ña̱ iin ta̱a kómí kua̱chi va kúú ta̱a ñoó.

25Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ á ta̱a kómí kua̱chi kúú rá o ko̱ó. Sa̱va̱ꞌa ña̱ náꞌá yuꞌu̱ kíán ña̱ ni̱ sa̱ kuui iin ta̱a ko̱ túu noo̱, tído viti ni̱ na̱tu̱u noo̱í ni̱ kee ra.

26Dá ni̱ na̱ndió kuéi tuku ra ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndi ni̱ kee ta̱a ñoó xíꞌón? ¿Ndi ni̱ kuu, dá ni̱ na̱tu̱u noo̱o̱n?

27Dá ni̱ kaa ra̱:

―Sa̱ ni̱ na̱kani vai xíꞌín ndó, tído ko̱ kékuendá taꞌon ndó ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó. ¿Ndiva̱ꞌa kóni̱ tuku ndó nakanii xíꞌín ndó? ¿Á kóni̱ taꞌani ndoꞌó ndiko̱ ndo̱ ta̱a ñoó, nda̱ni?

28Ta kúú ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó, ta kaá ra̱:

―Mií vá yoꞌó kúú ra̱ ndíko̱ ta̱a ñoó. Tído nduꞌu̱, Moisés va kúú na̱ ndíko̱ nduꞌu̱. 29Dá chi̱ náꞌá ndú ña̱ ni̱ kaꞌa̱n túu Ndios xíꞌín Moisés. Tído ta̱a ñoó, ko̱ náꞌá taꞌon ndu ndeí ni̱ kii ra.

30Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Naá vá inii̱ xiníi̱ ndoꞌó, chi̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ndisa ta̱a ñoó noo̱í, tído ko̱ kándaa̱ ii̱ vá ini ndo̱ ndeí ni̱ kii ra. 31Chi̱ náꞌá vá yó ña̱ ko̱ seídóꞌo taꞌon Ndios na̱ kómí kua̱chi tá xíka̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ ná. Tído tá yuꞌú niꞌini yó Ndios, ta kée yó ña̱ kóni̱ na̱, dá kía̱n seídóꞌo na ña̱ xíka̱ yo̱ noo̱ ná. 32Ta nda̱ mií saꞌa̱ ñayuú, ta nda̱ viti ko̱ níꞌi̱ to̱ꞌon taꞌon yó ña̱ kandeé iin ña̱yuu nduva̱ꞌa na iin na̱ ni̱ kaki ko̱ túu noo̱. 33Tá ko̱ ní kíi ta̱a ñoó noo̱ Ndios, dá kía̱n o̱ kándeé taꞌon ra nduva̱ꞌa ra iin na̱ ko̱ túu noo̱.

34Dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―Ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi va ni̱ kaki yoꞌó. ¿Ndá yoo kúú yoꞌó, xinóo̱n, ña̱ dánaꞌa̱ diꞌaón no̱ó nduꞌu̱?

Dá ni̱ taxí ñaá rá ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó.

Kaá Jesús ña̱ ko̱ túu noo̱ ta̱ fariseo ñoó noo̱ Ndios

35Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ ni̱ taxí ñaá ta̱ fariseo ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá ná, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á kándéé inóo̱n na̱ kúú de̱ꞌe Ndios?

36Dá ni̱ kaa ra̱:

―¿Ndá yoo kúú no̱ón, tatá, dá ná kandeé iníi̱ ná?

37Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ ni̱ xino̱n ná. Ta mií na̱ ndátóꞌón xíꞌón vitíꞌón kúú ná.

38Dá ni̱ kaa ra̱:

―Kándéé iníi̱ mií ní, satoꞌi̱.

Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndáño̱ꞌo ñaá rá. 39Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ña̱yuu ndíta ñoó:

―Ve̱i yuꞌu̱ ñayuú yóꞌo, dá ndeyíko̱i̱ nío̱ iin rá iin ña̱yuu. Dión, dá ná natu̱u noo̱ na̱ ko̱ túu noo̱. Ta na̱ túu noo̱, o̱ kátu̱u taꞌon noo̱ ná.

40Tá ni̱ seídóꞌo dao ta̱ fariseo ndíta ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―¿Á ta̱a ko̱ túu noo̱ taꞌani kúú ndú, xiní ní?

41Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Va̱ꞌa cháá ka̱ ní sá kuu ndó ta̱ ko̱ túu noo̱, dá kía̱n o̱ kátai̱ kua̱chi taꞌon ndó saꞌa̱ kua̱chi kée ndó. Tído kaá ndo̱ ña̱ túu noo̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó tái̱ kua̱chi ndó noo̱ Ndios.