Search form

San Juan 9:28

28Ta kúú ni̱ kaꞌa̱n ndava̱ꞌa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó, ta kaá ra̱:

―Mií vá yoꞌó kúú ra̱ ndíko̱ ta̱a ñoó. Tído nduꞌu̱, Moisés va kúú na̱ ndíko̱ nduꞌu̱.