Search form

San Juan 9:34

34Dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―Ti̱xi ndáꞌa̱ kua̱chi va ni̱ kaki yoꞌó. ¿Ndá yoo kúú yoꞌó, xinóo̱n, ña̱ dánaꞌa̱ diꞌaón no̱ó nduꞌu̱?

Dá ni̱ taxí ñaá rá ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó.