Search form

San Lucas 1:1

Ña̱ yóꞌo kúú ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Lucas xíꞌín ra̱ naní Teófilo

1Sa̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a ni̱ kee tata̱ nataa yíko̱ ra̱ ndidaá ña̱ ndaa̱ ni̱ kuu tein mií yó.