Search form

San Lucas 1:38

38Dá ni̱ kaa María xíꞌín ná:

―Yuꞌu̱ kúú iin tadiꞌí kéchóon noo̱ satoꞌo yo̱ Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó ná kee na xíꞌíín táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ kaꞌa̱n ní xíꞌíín ―kaá xi̱.

Dá ni̱ ke̱xoo ángel ñoó noo̱ xí kuaꞌa̱n na̱.