Search form

San Lucas 1:53

53Ta no̱ó na̱ ko̱ó ña̱ꞌa keí, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa ni̱ xi̱ꞌo Ndios.

Ta ndidaá na̱ kui̱ká, ko̱ó ña̱ꞌa ni̱ niꞌi̱ ná kaneꞌe na koꞌo̱n na̱.