Search form

San Lucas 1:76

76Ta yoꞌó, de̱ꞌe lóꞌo̱ miíi̱, yoꞌó kakuu iin profeta, na̱ kásto̱ꞌon xíꞌín ña̱yuu ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií Ndios, na̱ ió noo̱ dikó.

Dá chi̱ kuió no̱ó yo̱ꞌó koꞌo̱n no̱ó na̱ kúú satoꞌo yo̱, dá kenduuo̱n iin íchi̱ ndaa̱ noo̱ ná.