Search form

San Lucas 1:78

78Chi̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios saꞌa̱ yo̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáa̱ na̱ chindeé ná yó,

ta kíán táto̱ꞌon iin ndi̱ndii sa̱á ni̱ xi̱nko̱o too̱n noo̱ yo̱ iin ka̱ kuu̱,