Search form

San Lucas 1:79

79dá ki̱ꞌoan ña̱ katoo̱n no̱ó ña̱yuu xíonoo íchi̱ noo̱ íin naá, xíꞌín no̱ó na̱ ñóꞌo ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ kuu na̱.

Ta dátoo̱a̱n noo̱ yo̱ koꞌo̱ ichí ndaa̱, dá koo va̱ꞌa ini yo̱.