Search form

San Lucas 11:2

2Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá kuaꞌa̱n ndo̱ kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín Ndios, diꞌa kaa ndo̱ xíꞌín ná:

Tatá mií nduꞌu̱, na̱ ió induú,

ná natiin kuu̱ mií ní ndidaá táꞌa̱n ña̱ñóꞌó.

Ta ná kii ní dándáki ní ñayuú yóꞌo.

Táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ní ña̱ kóni̱ ní induú xaa̱n, ki̱ꞌo dión taꞌani ná koo no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.