Search form

San Lucas 11:27

Ndikáꞌán ví ña̱yuu seídóꞌo to̱ꞌon Ndios, ta kée na choon saꞌándáa̱n, kaá Jesús

27Tein káꞌa̱n na̱ to̱ꞌon yóꞌo, kúú ni̱ ka̱yuꞌú vá iin ñáꞌa̱ tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó:

―Ndikáꞌán ndi kúu ví ñáꞌa̱ ni̱ da̱káki mií ní, na̱ ni̱ da̱chíchí mií ní.