Search form

San Lucas 11:32

32Ta dión taꞌani nakui̱ta ndichi ña̱yuu ni̱ sa̱ ndei ñoo Nínive tá ná kasandaá kuu̱ keyíko̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu, ta kaꞌa̱n kua̱chi na sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi tiempo viti. Dá chi̱ tá ni̱ da̱náꞌa̱ Jonás to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Ndios noo̱ ná, ta kúú ni̱ na̱ndikó vá iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi sa̱ kee na. Ta iin ta̱a ndáya̱ꞌi cháá ka̱ kúú na̱ íin káꞌa̱n xíꞌín ndó vitíꞌón o̱ du̱ú Jonás ―kaá Jesús.

Káꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ña̱ dátoo̱n noo̱ yo̱

Dá ni̱ kaa taꞌani na: