Search form

San Lucas 11:39

39Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ Jesús xíꞌín rá:

―Kueídóꞌo va̱ꞌa ndó, chi̱ ndidaá ndoꞌó, ta̱ fariseo xaa̱n, kúú ra̱ nákata sa̱va̱ꞌa sata̱ óon va vaso xíꞌín koꞌo̱. Ta dión taꞌani kée ndó xíꞌín mií ndó, chi̱ xíni̱ ndi ki̱ꞌo ka̱ ví yakó nío̱ ndo̱, chi̱ ni̱ na̱kutí ndó xíꞌín ndidaá ña̱ kini xíꞌín ña̱ ko̱ váꞌa.