Search form

San Lucas 11:4

4Ta káꞌano koo ini ní sa̱ꞌá kua̱chi ndu táto̱ꞌon ki̱ꞌo xíꞌo káꞌano taꞌani ini nduꞌu̱ sa̱ꞌá na̱ yáꞌa noo̱ ndú.

Ta o̱ sa̱ kónó ní kue̱i ndu no̱ó kua̱chi, ta dáka̱ki ní nduꞌu̱ no̱ó ña̱ kini.