Search form

San Lucas 11:48

48Ña̱ yóꞌo xíꞌo ña̱ kándaa̱ inio̱ ña̱ nátaꞌan vá ini ndo̱ xiní ndo̱ ña̱ ni̱ kee na̱ yatá veꞌe ndó xíꞌín na̱ ni̱ sa̱ kuu profeta Ndios, dá chi̱ miía̱n ndaa̱ ndisa no̱ón ni̱ saꞌání ñaá, ta ndoꞌó ndéi káva̱ꞌa náo̱ ná.