Search form

San Lucas 11:51

51Chi̱ kánian ki̱ꞌo ndó kuendá sa̱ꞌá nii̱ Abel, ta nda̱ sa̱ꞌá nii̱ Zacarías, na̱ ni̱ xiꞌi̱ yéꞌé ño̱ꞌo, yati noo̱ náa̱ noo̱ dóko̱ ta̱ duti̱ ña̱ꞌa noo̱ Ndios. Miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndaka̱ Ndios kuendá no̱ó ña̱yuu ndéi tiempo viti saꞌa̱ ndidaá profeta ni̱ xiꞌi̱ sa̱ naꞌá.