Search form

San Lucas 12:18

18Dá ni̱ kaa ra̱: “Diꞌa va keeá, tá dáá. Koꞌo̱ nakanio̱ yáka̱ kuálí káa, ta ndenáꞌano cháá ka̱ yo̱án. Ta ñoó taán va̱ꞌa yó ndi ndiꞌi ña̱ꞌa ni̱ kana no̱ñóꞌo̱ yo̱. Ta ñoó taꞌani nataán va̱ꞌa yó ndidaá ka̱ ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌa yó.