Search form

San Lucas 12:19

19Tá ni̱ ndiꞌi, dá kaa yo̱ xíꞌín nío̱ yo̱: Viti kía̱n kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌa yó keta vaan kasáꞌan yó kua̱ꞌá nda̱ꞌo kuia̱. Ná naniꞌi̱ ndée̱ yo̱, ná kasáꞌan yó, ná koꞌo yó, ná kadii̱ ini yo̱ viti”, káꞌán rá nákani ini ra̱.