Search form

San Lucas 12:24

24Kande̱ꞌé ndó táto̱ꞌon ndóꞌo ti̱ka̱ká, chi̱ ni ko̱ chíꞌi rí tata, ni ko̱ dákée rí, ta ni no̱ó taán va̱ꞌa ría̱n, ta ni yáka̱ ri̱ ko̱ó. Tído xíto va ñaá Ndios. ¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ ndo̱ꞌó o̱ du̱ú laa?