Search form

San Lucas 12:46

46ta kúú ndusaa̱ satoꞌo ta̱ kéchóon ñoó mií kuu̱ ko̱ ndáti ñaá rá, mií hora ko̱ náꞌá rá. Ta kúú dándóꞌo naní na̱ nío̱ rá, ta tandaꞌá ñaá ná koꞌo̱n ra̱ kakaa̱ ra̱ noo̱ ñóꞌo dao ka̱ ta̱ ko̱ kéchóon ndaa̱.