Search form

San Lucas 12:48

48Tído tá ió iin ta̱a kéchóon, ta kée naá rá ña̱ ko̱ nátaꞌan ini satoꞌo ra̱, ro̱ón kúú ra̱ cháá vá ketátá rá. Chi̱ na̱ ni̱ niꞌi̱ kuaꞌa̱ choon, no̱ón kúú na̱ kuaꞌa̱ kuendá ndaka̱ satoꞌo na̱ noo̱ ná. Ta na̱ ni̱ ka̱ndeé iní satoꞌo na̱ xíꞌín kuaꞌa̱ choon, no̱ón kúú na̱ kuaꞌa̱ cháá ka̱ kuendá ndaka̱ satoꞌo na̱ noo̱ ná.