Search form

San Lucas 12:56

56Kúú ndó ña̱yuu uu̱ noo̱, chi̱ va̱ꞌa ti̱ꞌa ndó kándaa̱ ini ndo̱ saꞌa̱ induú káa xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ kándaa̱ ini ndo̱ ndi kóni̱ kaa ña̱ ndato xiní ndo̱ viti?