Search form

San Lucas 12:58

58Tá néꞌe táꞌan ndó kuaꞌa̱n ndo̱ veꞌe chóon xíꞌín iin ña̱yuu naá xíꞌín ndó, dá kía̱n ndi̱ꞌi ini ndo̱, dá ná kando̱o mani̱ ini na̱ saꞌa̱ ndo̱ íchi̱ no̱ó kuaꞌa̱n ndo̱ ñoó. Dá ná o̱ káneꞌe na ndo̱ꞌó saa̱ na̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon. Dá chi̱ oon ni ví naki̱ꞌo ta̱ néꞌe choon ñoó ndoꞌó noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ ndaá veꞌe ka̱a, dá kadi ra̱ ndo̱ꞌó veꞌe ka̱a.