Search form

San Lucas 13

Miía̱n ná nandikó iní yo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée yó

1Ta tein tiempo daá ñóó ni̱ ka̱sáa̱ dao ña̱yuu, ta ni̱ na̱kani na xíꞌín Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndoꞌo dao ta̱a kuendá Galilea, chi̱ ni̱ saꞌání ñaá Pilato xía̱n nani dóko̱ rá kíti̱ noo̱ Ndios, ta ni̱ daká táꞌan ra nii̱ ta̱a ñoó xíꞌín nii̱ kíti̱ ñoó, kaá ra̱ xíꞌín ná.

2Dá ni̱ kaa Jesús:

―¿Á káꞌán ndó ña̱ ta̱ Galilea ñoó kómí kuaꞌa̱ cháá ka̱ kua̱chi o̱ du̱ú dao ka̱ na̱ ñoo ra̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ndoꞌo ra dión? 3Káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ ta̱ꞌón dión kíán. Tído tá ná o̱ nándikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, dá kía̱n ndidaá taꞌani ndó kuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xiꞌi̱ ta̱a ñoó. 4Ta saꞌo̱n oni̱ ta̱a ni̱ xiꞌi̱ tá ni̱ ka̱nkao torre Siloé ñoó sata̱ rá. ¿Á káꞌán ndó ña̱ ni̱ sa̱ kuu ra ta̱ kómí cháá ka̱ kua̱chi noo̱ dao ka̱ na̱ ndéi ñoo Jerusalén ñoó? 5Káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ ta̱ꞌón dión kíán, tído tá ná o̱ nándikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó, dá kía̱n ndidaá taꞌani ndó kuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ xiꞌi̱ ta̱a ñoó ―kaá na̱.

Dánaꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ta̱ño̱ꞌó ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi

6Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús dao ña̱ꞌa xíꞌín to̱ꞌon dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu, ta kaá na̱:

―Ni̱ sa̱ io iin ta̱a, ta ni̱ da̱ndée ra iin ta̱ño̱ꞌó noo̱ káa yíto̱ uva ra̱. Ta sa̱ sáꞌa̱n ra̱ sa̱ ndukú rá kui̱ꞌi noo̱ ra̱ keí rá. Tído ko̱ ní sá niꞌi̱ taꞌon ra ri̱. 7Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ta̱a ndaá yíto̱ uva ñoó: “Sa̱ ni̱ xi̱no va oni̱ kuia̱ kíxii ndukúí kui̱ꞌi no̱ó ta̱ño̱ꞌó yóꞌo, tído ni iin kui̱ꞌi ko̱ íin noo̱ ra̱. Sa̱ꞌá ño̱ó va̱ꞌa ka̱a̱n ná kaꞌanda yo̱ꞌó ra̱, dá chi̱ kétéin oon rá íin rá no̱ñóꞌo̱ yóꞌo.” 8Dá ni̱ kaa ta̱a kéchóon ñoó: “Tatá, konó ní iin kuia̱ víti ka̱ nákuiin rá, dá ná koꞌi̱n katai saꞌa̱ ra̱, dá ná taáín teiꞌi̱. 9Tá ni̱ xi̱ꞌo rá kui̱ꞌi, dá kía̱n nakuiin rá. Tá ko̱ó ña̱ꞌá ní xi̱ꞌo rá, dá kía̱n kaꞌanda yo̱ rá”, kaá ra̱ ―kaá Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ñáꞌa̱ ni̱ kutódo sata̱

10Tein iin kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel, nákaa̱ Jesús dánaꞌa̱ na̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo ñoó. 11Ta ñoó nákaa̱ iin ñáꞌa̱, ta sa̱ ni̱ xi̱no saꞌo̱n oni̱ kuia̱ kúꞌa̱n, chi̱ ni̱ kutódo sa̱ta̱n kée iin espíritu kini. Ta ko̱ ku̱ú taꞌon nakuii̱n ndichi ndaa̱a̱n. 12Tá ni̱ xini ñaá Jesús, dá ni̱ kana ñaá ná. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Sa̱ ni̱ ke̱xoo va kueꞌe̱ ndóꞌo ní viti, naná.

13Dá ni̱ chi̱nóo na ndáꞌa̱ ná sa̱ta̱n. Ta kúú vitíꞌón ni̱ na̱kuíi̱n ndichi ndaa̱a̱n. Dá ni̱ ka̱sáꞌán kekáꞌanoán Ndios. 14Tído ta̱a dándáki veꞌe ñoó, ni̱ ka̱ryíí nda̱ꞌo ra, chi̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús ta̱ꞌáná ñáꞌa̱ ñoó tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel. Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Ió iño̱ kuu̱ kéchóon yó. Sa̱ꞌá ño̱ó kii ndó tein kuu̱ dáá nduva̱ꞌa ndó. O̱ sa̱ kíi ndó nduva̱ꞌa ndó tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱.

15Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ta̱a uu̱ noo̱ vá kúú ndó. ¿Á ko̱ ndáxí taꞌon ndó che̱e ndo̱ o burro ndo̱ noo̱ ndíko̱ ri̱ sasáꞌan rí tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, dá kandaka ndó ri̱ koꞌo̱n ri̱ koꞌo rí ta̱kui̱í? 16Ñáꞌa̱ yóꞌo ni̱ kii tein na̱ veꞌe Abraham, ta sa̱ ni̱ xi̱no saꞌo̱n oni̱ kuia̱ ni̱ kexíxi ña̱ uꞌu̱ ni̱ soꞌoni ñaáán xíꞌín kueꞌe̱ yóꞌo. ¿Á o̱ kúu taꞌon ndaxí yuꞌu̱ ñáꞌa̱ yóꞌo no̱ó kueꞌe̱ ndóꞌán tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, tá dáá?

17Tá ni̱ kaa na̱ dión, kúú ni̱ xi̱kaꞌan no̱ó ta̱a ko̱ nátaꞌan ini ñoó. Tído ndidaá kúú ña̱yuu ñóꞌo ini veꞌe ñoó ni̱ kadii̱ ini saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ndato ni̱ kee Jesús.

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesús saꞌa̱ ndi kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱

18Dá ni̱ kaa Jesús:

―¿Ndí ki̱án dáó kúú xíꞌín to̱ꞌon kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, káꞌán ndó viti? Ta, ¿ndá ki̱án dákíꞌin táꞌin xíꞌán, dá kandaa̱ ini ndo̱ sa̱ꞌán? 19Kíán táto̱ꞌon iin tata lóꞌo̱ naní mostaza, ña̱ ni̱ chiꞌi iin ta̱a no̱ñóꞌo̱ rá, ta kúú ni̱ saꞌanoan, ta ni̱ nduuan iin yíto̱ káꞌano. Ta ni̱ ka̱sáa̱ laa ni̱ ka̱va̱ꞌa rí táka̱ ri̱ tein ndáꞌa̱ ra̱.

20Dá ni̱ kaa tuku Jesús:

―¿Ndí ki̱án kúú ña̱ dákíꞌin táꞌin xíꞌín to̱ꞌon kée Ndios dándáki na ña̱yuu na̱, dá kandaa̱ ini ndo̱? 21Kíán táto̱ꞌon kée ña̱ dákuita̱ ta̱chí yúsa̱ kava̱ꞌa pan, ña̱ ni̱ tiin iin ñáꞌa̱, ta ni̱ da̱kíꞌin táꞌan ñáa̱n xíꞌín oni̱ yáxi̱ harina, dá nakuita̱ ta̱chía̱n.

Yóꞌo dánaꞌa̱ Jesús ña̱ koo ini yo̱ ku̱ꞌu yó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n

22Ta sa̱ da̱náꞌa̱ Jesús to̱ꞌon va̱ꞌa saꞌa̱ Ndios no̱ó ña̱yuu ndéi ñoo náꞌano xíꞌín ñoo kuálí noo̱ chíkaꞌanda na̱ kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén. 23Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá iin ta̱a, ta kaá ra̱ xíꞌín ná:

―Tatá, ¿á cháá vá ña̱yuu ni̱ꞌí ña̱ ka̱ki na no̱ó kua̱chi na?

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

24―Choꞌon ini ndo̱ ku̱ꞌu ndó noo̱ kúú yéꞌé kuíi̱n, dá chi̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kua̱ꞌá ndava̱ꞌo kúú ña̱yuu katoó ku̱ꞌu, tído o̱ kándeé taꞌon na ku̱ꞌu na. 25Chi̱ tá ni̱ ndiꞌi, dá nakuii̱n na̱ kúú satoꞌo veꞌe yéꞌé kuíi̱n ñoó, dá kadi na̱ yéꞌé ná. Ta ndoꞌó, na̱ ni̱ ka̱ndo̱o ndíta sata̱ véꞌe, kasáꞌá kayuꞌú ndó na̱, ta dákásá ndó yéꞌé, ta kaa ndo̱: “Tatá, tatá, konó ní yéꞌé ná ku̱ꞌu nduꞌu̱.” Dá kaa na̱ kúú satoꞌo veꞌe diꞌa xíꞌín ndó: “Ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndá yoo kúú ndó.” 26Dá kasáꞌá ndó kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ná: “Nduꞌu̱ kúú na̱ ni̱ sa̱sáꞌan dáó xíꞌín ní, ta sa̱ xiꞌi nduú ndu̱ xíꞌín ní, ta sa̱ da̱náꞌa̱ ní noo̱ ndú noo̱ yáꞌi ñoo ndu̱.” 27Dá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Sa̱ ni̱ kaꞌa̱n vei xíꞌín ndó ña̱ ko̱ náꞌá taꞌan vei ndá yoo kúú ndó. Kuxoo ndidaá ní ndó kuaꞌán ndo̱ noo̱í, chi̱ kúú ndó ña̱yuu kée ña̱ kini”, kaa na̱. 28Ta ndoꞌó, na̱ kando̱o sata̱ véꞌe ñoó, ndaꞌí kasáꞌá ndeiꞌi̱ ndo̱, ta nakuchi táꞌan no̱ꞌo ndó, chi̱ koni ndo̱ Abraham xíꞌín Isaac, xíꞌín Jacob xíꞌín ndidaá kúú profeta Ndios kandei na noo̱ dándáki Ndios, ta ndoꞌó kúú na̱ ko̱ ní niꞌi̱ íchi̱ kandei ndó ñoó. 29Ta kasaa̱ ña̱yuu ni̱ kii chí xoo noo̱ xíno ndi̱ndii, xíꞌín noo̱ kétaan, xíꞌín xoo norte xíꞌín xoo sur, dá nande̱i na mesa, dá kasáꞌan na noo̱ dándáki Ndios. 30Kanaꞌá ndó ña̱ ndéi dao ña̱yuu kúú noo̱ ndiꞌi kuií tiempo viti, no̱ón diꞌa kakuu na̱ nakui̱ta no̱ó noo̱ Ndios tiempo daá. Ta na̱ kúú na̱ kúú no̱ó no̱ó ña̱yuu tiempo viti, no̱ón diꞌa kakuu na̱ noo̱ ndiꞌi kuií noo̱ Ndios ―kaá Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndeiꞌi̱ Jesús sa̱ꞌá na̱ ñoo Jerusalén

31Ta mií kuu̱ dáá ñóó ni̱ ka̱sáa̱ dao ta̱ fariseo. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Kuaꞌán keta ní, ta kuaꞌán ní iin ka̱ xíán, dá chi̱ kóni̱ rey Herodes kaꞌání rá mií ní.

32Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kuaꞌán ndo̱, ta kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ndikuii mañá ñoó ña̱ kanoo i̱í yuꞌu̱ tavéí espíritu kini ñóꞌo ini ña̱yuu, ta nduva̱ꞌi na̱ kúꞌu̱ viti xíꞌín taa̱n, dá tá ni̱ xi̱nko̱o oni̱ kuu̱, dá dándíꞌi choon vei. 33Tído kuu̱ víti, xíꞌín taa̱n, xíꞌín idá kánian kanoo i̱í váí íchi̱ ko̱saa̱ Jerusalén, dá chi̱ ko̱ kánian kuu iin profeta iin ka̱ xíán, sa̱va̱ꞌa ñoo Jerusalén vá kúú noo̱ kánian kuu na̱. 34¡Na̱ ñoo Jerusalén, na̱ ñoo Jerusalén, ndoꞌó kúú na̱ saꞌání ndidaá profeta, ta chíyúú ndó ndidaá na̱ tándaꞌá Ndios ve̱i kasto̱ꞌon xíꞌín ndó! ¡Ndidaá ví taꞌándá ni̱ kaꞌán yuꞌu̱ ña̱ kía̱n nditútíí ndoꞌó táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ti̱ño̱ó ndítútí rí de̱ꞌe kuálí ri̱ nátaán váꞌa rí ti̱xi ndixi̱ ri̱, tído ko̱ ní xíin taꞌon ndó! 35Kanaꞌá ndó ña̱ kasandaá iin kuu̱, dá kando̱o íí vá veꞌe ndó. Ta káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ ko̱ní ka̱ ndo̱ꞌó yuꞌu̱ nda̱ rá ná kasandaá kuu̱ kaa ndo̱: “Na̱ káꞌano kúú na̱ ve̱i xíꞌín choon Ndios, na̱ kúú satoꞌo yo̱” ―kaá Jesús.