Search form

San Lucas 14:10

10Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ kana na ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱ víko̱, va̱ꞌa ka̱ kande̱i ndó noo̱ téi̱ íin nda̱ sata̱ kuií. Dá kía̱n tá ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ni̱ kana ñaá ñoó, dá kaa na̱ xíꞌín ndó: “Amigo, kuaꞌán ya̱ꞌa ní noo̱ téi̱ kúú no̱ó káa koo ní” kaa na̱. Dión, dá kía̱n natiin ndó ña̱ñóꞌó no̱ó na̱ ndéi mesa ñoó.