Search form

San Lucas 14:3

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a dánaꞌa̱ ley, xíꞌín ta̱ fariseo ñoó:

―¿Á sónó ley yo̱ ña̱ nduva̱ꞌa yó iin na̱ kúꞌu̱ tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱? ―kaá na̱.