Search form

San Lucas 14:35

35Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ chóon ka̱a̱n kakian teiꞌi̱ no̱ñóꞌo̱, ta ni ko̱ kándeé ka̱a̱n dándíꞌan díko̱ te̱i̱ꞌí. Sa̱ꞌá ño̱ó satá va naa̱n sata̱ véꞌe. Ndi ndáa ndoꞌó ió do̱ꞌo, ta kueídóꞌo va̱ꞌa ndó ―kaá Jesús.