Search form

San Lucas 17:6

6Dá ni̱ kaa satoꞌo yo̱ xíꞌín rá:

―Va̱ꞌará lúꞌu̱ va kándéé ini ndo̱ yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo leé ndíki̱ mostaza, dá kía̱n kuu va kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín iin yíto̱ káꞌano: “Toꞌon yoꞌó miíón, ta ná kuíi̱n ini ta̱ñoꞌo̱ káa.” Ta kúú kueídóꞌo va rá ña̱ kaꞌa̱n ndo̱.