Search form

San Lucas 18:31

Yóꞌo ni̱ ka̱sto̱ꞌon tuku Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ndí ki̱án ndoꞌo na, dá kuu na̱

31Dá ni̱ taó xóo Jesús ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Viti kía̱n ko̱kaa yó kuaꞌa̱n yo̱ ñoo Jerusalén, dá xi̱nko̱o ndiꞌi ña̱ káꞌa̱n to̱ꞌon ni̱ taa profeta sa̱ꞌá ña̱ ndoꞌo na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo.