Search form

San Lucas 20:28

28ta kaá ra̱:

―Maestro, diꞌa káꞌa̱n iin ley ña̱ ni̱ taa Moisés: Tá ni̱ xiꞌi̱ iin ta̱a, ta ko̱ ní sá io de̱ꞌe yií ra̱ xíꞌín ñadiꞌí ra̱, dá kía̱n kánian nakiꞌin ñaá ñani ra̱ tandaꞌa̱ rá xíꞌán, dá koo iin de̱ꞌe yiía̱n nakiꞌin kuu̱ ñani ra̱.