Search form

San Lucas 20:5

5Dá ni̱ ka̱sáꞌá rá ndátóꞌón táꞌan mií rá ndíta ra:

―Tá ná kaa yo̱ ña̱ Ndios ni̱ xi̱ꞌo ñaá, dá kaa ra̱ xíꞌá: “¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní kándísa ndó ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ ra̱, tá dáá?”