Search form

San Lucas 21

Diꞌa ni̱ kee iin ñaꞌá kuáa̱n kúndaꞌí

1Dá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ ná, dá ni̱ xini na̱ to̱ꞌon kée ña̱yuu kui̱ká taáa̱n di̱ꞌón ini sato̱ noo̱ dóko̱ ña̱yuu di̱ꞌón noo̱ Ndios. 2Ta ni̱ xini taꞌani na táto̱ꞌon ni̱ kee iin ñaꞌá kuáa̱n kúndaꞌí, ni̱ taáa̱n uu̱ di̱ꞌón ka̱a kuálí ini sato̱ ñoó. 3Dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ñaꞌá kuáa̱n kúndaꞌí káa ni̱ taán kuaꞌa̱ cháá ka̱ di̱ꞌón o̱ du̱ú ndidaá ka̱ ña̱yuu káa. 4Dá chi̱ ndidaá ka̱ ña̱yuu káa ni̱ doko̱ noo̱ Ndios xíꞌín di̱ꞌón kándo̱o noo̱ ná, tído ñáꞌa̱ káa, va̱ꞌará kúndaꞌí vía̱n, ni̱ doko̱ ndiꞌán di̱ꞌón néꞌe va̱ꞌán katakia̱n ―kaá na̱.

Yóꞌo kúú noo̱ dánaꞌa̱ Jesús ña̱ naá vá veꞌe ño̱ꞌo káꞌano

5Dá ni̱ ka̱sáꞌá dao ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús káꞌa̱n ra̱ saꞌa̱ veꞌe ño̱ꞌo káꞌano, ña̱ ñóchí nda̱ꞌo ndáa yuu̱ ni̱ ka̱va̱ꞌan, xíꞌín dao ka̱ ña̱ꞌa luu ndáa ni̱ doko̱ ña̱yuu kui̱ká noo̱ Ndios. Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

6―Kanaꞌá ndó ña̱ kasandaá iin kuu̱ koon ndiꞌi va veꞌe ño̱ꞌo, táꞌa̱n ña̱ ndéꞌé ndó káa, chi̱ ni iin tóꞌón yuu̱ o̱ kándo̱o kandodó táꞌan. Naá ndíꞌi vaan.

Kásto̱ꞌon Jesús ndí ki̱án koo, dá naá ñayuú yóꞌo

7Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Jesús:

―Maestro, ¿ndá oon koo dión? ¿Ndí ki̱án koo, dá kandaa̱ ini nduꞌu̱ ña̱ yachi̱ va koo dión?

8Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kandaa ndo̱ mií ndó, dá ná o̱ dándaꞌí ñaá ni iin ña̱yuu, dá chi̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a kasaa̱, ta kechóon ra kuu̱ yúꞌu̱, ta kaa ra̱: “Yuꞌu̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Sa̱ ni̱ kasa̱ndaá va kuu̱ ña̱ naá ñayuú.” Tído o̱ sa̱ kándía ndó karkuei ndó sata̱ rá koꞌo̱n ndo̱. 9Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ ña̱ saꞌání táꞌan iin ñoo xíꞌín iin ka̱ ñoo, ta yóꞌo yóꞌo naá na̱, ta ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱, dá chi̱ dinñóꞌó ka̱ ki̱ꞌo dión kánian koo, tído ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon xi̱nko̱o kuu̱ ña̱ naá ñayuú yóꞌo.

10Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Ndakuei dao nación na̱á táꞌan xíꞌín dao ka̱ nación, ta kasáꞌá na̱á táꞌan ta̱ néꞌe choon ndéi iin rá iin ñoo náꞌano. 11Ta yóꞌo yóꞌo va kasáꞌá ni̱ꞌi nda̱ꞌo ta̱an, ta yóꞌo yóꞌo taꞌani kasáꞌá koo tama̱ xíꞌín kueꞌe̱ kini, ta kasáꞌá yu̱ꞌú xíxi nda̱ꞌo ña̱yuu, ta ña̱ꞌa xíxi nda̱ꞌo koo chí induú káa.

12’Tído tá o̱ ñáꞌa̱ koo dión, dá tiin ña̱yuu ndo̱ꞌó, ta kendava̱ꞌa na xíꞌín ndó. Ta kaneꞌe na ndo̱ꞌó koꞌo̱n na̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ ñoo yo̱, dá keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndo̱. Ta kadi na̱ ndo̱ꞌó veꞌe ka̱a. Ta kaneꞌe na ndo̱ꞌó koꞌo̱n na̱ noo̱ rey xíꞌín no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. 13Dión koo, dá niꞌi̱ ndo̱ ndi koo ki̱ꞌo ndó kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱ no̱ó ta̱ néꞌe choon náꞌano. 14O̱ sa̱ nákani ini ndo̱ sa̱ꞌá to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ chindeé ndó mií ndó, 15dá chi̱ ki̱ꞌo va mií yuꞌu̱ to̱ꞌon kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱ ndi̱chí noo̱ ndo̱ mií hora daá ñóó. Ta o̱ kándeé taꞌon na nandió néꞌe na no̱ó kaꞌa̱n ndo̱, ta o̱ kándeé taꞌon na̱ xiní uꞌu̱ ñaá dátu̱ú ná no̱ó kaꞌa̱n ndo̱. 16Ta naki̱ꞌo ñaá tatá ndo̱ xíꞌín naná ndo̱ xíꞌín ñani ndo̱, xíꞌín táꞌan ndó xíꞌín na̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ndó no̱ó ta̱ néꞌe choon; ta kaꞌání rá dao ndó. 17Ta koni uꞌu̱ kini ndidaá ña̱yuu ndo̱ꞌó sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó kuendá yuꞌu̱. 18Tído ni iin tóꞌón taꞌon idí dini̱ ndo̱ o̱ naá. 19Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌo ndeé ini ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó niꞌi̱ ndo̱ ña̱ dáka̱ki ñaá Ndios.

20’Sa̱ꞌá ño̱ó tá ni̱ xini ndo̱ ni̱ kao̱ noo kua̱ꞌá ndava̱ꞌo soldado ñoo Jerusalén yóꞌo, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ xi̱nko̱o va kuu̱ ña̱ kía̱n naá ñoo yóꞌo. 21Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ ndéi chí Judea ná kuino kíi̱ ná koꞌo̱n na̱ yúku̱, ta na̱ ñoo Jerusalén ná kankuei kíi̱ ná koꞌo̱n na̱, ta na̱ kuaꞌa̱n yúku̱, ná dáꞌa ni nandió kuéi na ndu̱ꞌu na. 22Dá chi̱ kuu̱ dáá ñóó kakuu iin kuu̱ dándóꞌo Ndios nío̱ ña̱yuu ndéi ñoo yóꞌo, dá ná xi̱nko̱o to̱ꞌon káꞌa̱n tuti ii̱ mií ná. 23Tído ndaꞌí kúu ví na̱ ñáꞌa̱ ñóꞌo de̱ꞌe xíꞌín na̱ ndéi taleé chíchí kuu̱ dáá ñóó, dá chi̱ kuu̱ dáá kakuu iin kuu̱ ndoꞌo naní nío̱ ña̱yuu no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, ta naxi̱no ña̱ xído̱ ini Ndios sa̱tá ña̱yuu ndéi ñoo yóꞌo. 24Ta xíꞌín espada kue̱i dao na, ta dao ka̱ na̱ kandaka ra koꞌo̱n ra̱ kandei ndava̱ꞌa na ndidaá nación. Ta kankao ñoo Jerusalén ti̱xi ndáꞌa̱ ta̱ tu̱kú. Ta dión koo nda̱ ná xi̱nko̱o kuu̱ ni̱ chi̱kaa̱ ini Ndios taó ná ta̱ tu̱kú ñoó.

Diꞌa koo, dá nandió ko̱o tuku Jesús kii na ñayuú yóꞌo

25’Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ ndato ndoꞌo ndi̱ndii, xíꞌín yoo̱, xíꞌín ti̱ñoo̱ viti, ta no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ndoꞌo naní nío̱ ndidaá kúú ña̱yuu, ta naá nda̱ꞌo ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ꞌi xído̱ ndakuei no̱ó ta̱ñoꞌo̱. 26Ta ndidaá kúú ña̱yuu kuu yi̱ꞌí sa̱ꞌá ña̱ yuꞌú nda̱ꞌo na sa̱ꞌá ña̱ nakani ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ve̱i ndoꞌo ñayuú yóꞌo, dá chi̱ koni na̱ kidi niꞌini ndidaá ña̱ náꞌano ñóꞌo induú káa. 27Nda̱ daá ví, dá koni na̱ na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kixi na tein iin viko̱, ta ndato nayeꞌe̱ ndaa noo̱ kii na xíꞌín ndidaá choon kómí ná. 28Tá ni̱ ka̱sáꞌá kúu dión, dá kía̱n ndeé koo ini ndo̱, ta ndaneꞌe noo̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱ ni̱ ku̱yati ñóꞌó vá kuu̱ dáka̱ki ñaá Ndios ―kaá na̱.

29Dá ni̱ da̱kíꞌin táꞌan Jesús ña̱ yóꞌo xíꞌín to̱ꞌon ni̱ da̱náꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―Kaneꞌe ndó kuendá táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée ta̱ño̱ꞌó xíꞌín ndidaá ka̱ ni yíto̱. 30Tá ni̱ xini ndo̱ ña̱ ve̱i nóma̱ yúta̱ kuálí ra̱, kúú sa̱ náꞌá vá ndó ña̱ sa̱ ni̱ ku̱yati yoo̱ koon dai̱. 31Ta dión taꞌani, tá ni̱ xini ndo̱ ni̱ ka̱sáꞌá kúu ta̱ndóꞌó yóꞌo, dá kía̱n kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ ni̱ ku̱yati va kuu̱ kasaa̱ Ndios dándáki na.

32’Miía̱n ndaa̱ kuiti káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ o̱ ku̱ú taꞌon ña̱yuu ndéi tiempo daá nda̱ ná koo ndidaá ña̱ yóꞌo. 33Induú káa xíꞌín no̱ñóꞌo̱ yóꞌo naá váán, tído to̱ꞌon káꞌi̱n o̱ yáꞌa taꞌan vaan.

34’Ta kandaa ndo̱ mií ndó. O̱ sa̱ kóo ini ndo̱ kee ndó ña̱ kóni̱ ñíi̱ ndo̱, ta o̱ sa̱ kóꞌo naꞌáná ndo̱, ta o̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kátoó téí na̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo, chi̱ iin ndakána va kasandaá kuu̱ ñoó sata̱ ndo̱. 35Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée na xíꞌín dei̱ tiin na kíti̱, ki̱ꞌo dión iin ndakána va kasandaá kuu̱ yóꞌo sata̱ ndidaá ña̱yuu ndéi iin níí kuaꞌa̱n ñayuú yóꞌo. 36Sa̱ꞌá ño̱ó kañoꞌo ini ndo̱, ta daá kuití kaka̱ ndo̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios ña̱ niꞌi̱ ndo̱ ña̱ ka̱ki ndó no̱ó ndidaá ta̱ndóꞌó ve̱i koo, dá ná kuu nakui̱ta ndó xíꞌín ta̱ndeé iní no̱ó na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo ―kaá Jesús xíꞌín rá.

37Ta nduú sa̱ da̱náꞌa̱ na̱ yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano, ta sa̱kuaá sa̱ sáꞌa̱n na̱ yúku̱ naní Olivos. 38Ta ndidaá naꞌa sa̱ sáa̱ ña̱yuu ndéi ñoo Jerusalén sa̱ seídóꞌo na ña̱ꞌa sa̱ dánaꞌa̱ Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó.