Search form

San Lucas 21:25

Diꞌa koo, dá nandió ko̱o tuku Jesús kii na ñayuú yóꞌo

25’Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱ ndato ndoꞌo ndi̱ndii, xíꞌín yoo̱, xíꞌín ti̱ñoo̱ viti, ta no̱ñóꞌo̱ yóꞌo ndoꞌo naní nío̱ ndidaá kúú ña̱yuu, ta naá nda̱ꞌo ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ꞌi xído̱ ndakuei no̱ó ta̱ñoꞌo̱.