Search form

San Lucas 23:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ íin Jesús no̱ó ta̱ naní Pilato

1Dá ni̱ nda̱kuei ndiꞌi ra ndáka ra Jesús kuaꞌa̱n ra̱ noo̱ Pilato. Tá ni̱ saa̱ ra̱,