Search form

San Lucas 23:34

34Dá ni̱ kaa Jesús:

―Tatá, káꞌano koo ini ní sa̱ꞌá ña̱yuu yóꞌo, dá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon na ndí ki̱án kée na.

Ta ni̱ sa̱dikí ra̱ suerte xíꞌín dáꞌo̱n ná, ná kande̱ꞌá ndá yoo kandeé niꞌi̱ iin rá iian.