Search form

San Lucas 23:39

39Ta iin ta̱a kini tákaa iin ka̱ cruz ñoó, ni̱ ka̱sáꞌá kána̱ꞌá ra̱ xíꞌín ná, ta kaá ra̱:

―Tá ndaa̱ ndisa Cristo kúú yoꞌó, dáka̱ki miíón, ta dáka̱ki taꞌánón nduꞌu̱.