Search form

San Lucas 24

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús

1Naꞌa va̱ꞌa kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, dá ni̱ kee tuku na̱ ñáꞌa̱ yóꞌo kuaꞌa̱n na̱ yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús, ta néꞌe na ndirá támi sáꞌa̱n, kirá ni̱ kenduu na̱, ta kuaꞌa̱n taꞌani dao ka̱ na̱ ñáꞌa̱ xíꞌín ná. 2Tá ni̱ saa̱ na̱, kúú sa̱ ni̱ ku̱xoo va yuu̱ ndadí yuꞌú yái̱ ñoó. 3Dá tá ni̱ ku̱ꞌu na inia̱n, ko̱ ní nániꞌi̱ ná yikí ko̱ño satoꞌo yo̱ Jesús. 4Ta nákani nda̱ꞌo ini na̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ó ka̱ yikí ko̱ño na̱ kánóo. Kúú iin kuití vá ni̱ sa̱ kui̱ta uu̱ ta̱a ndíxi dáꞌo̱n náyeꞌe̱ ndaa díi̱n ná. 5Kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ da̱xíno̱ na̱ taan na̱ nda̱ no̱ñóꞌo̱. Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa nándukú ndó iin na̱ takí tein na̱ kúú ndi̱i? 6Ko̱ ta̱ꞌón na nákaa̱ yóꞌo. Diꞌa ni̱ na̱taki va na. Ndusaa̱ ini ndo̱ táto̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ndó tá ni̱ sa̱ káa̱ na̱ xíꞌín ndó chí Galilea diꞌa. 7Chi̱ ni̱ kaa na̱ xíꞌín ndó ña̱ miía̱n kánian ndoꞌo naní na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, chi̱ naki̱ꞌo ñaá iin ta̱a noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a kómí kua̱chi, ta chirkaa ñaá rá ndi̱ka cruz, ta nataki na̱ ti̱xi kuu̱ óni̱ ―kaá ángel ñoó.

8Dá ni̱ ndi̱sáa̱ ini na̱ ñáꞌa̱ ñoó to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín ná. 9Dá tá ni̱ na̱ndió kuéi na ni̱ ndi̱sáa̱ na̱ ni̱ saꞌa̱n na̱ yái̱ ñoó, dá ni̱ ka̱sáꞌá ná kásto̱ꞌon na saꞌa̱ ndidaá ña̱ va̱ꞌa yóꞌo xíꞌín ndin uxi̱ iin ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús xíꞌín dao ka̱ ña̱yuu ndéi xíꞌín rá ñoó. 10María Magdalena xíꞌín Juana, xíꞌín naná Jacobo xíꞌín dao ka̱ na̱ ñáꞌa̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ na̱kani ña̱ yóꞌo xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús. 11Tído ni̱ kaꞌán rá ña̱ to̱ꞌón ni̱ ndaki ini mií vá ná kíán, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ní kándísa taꞌon ñaá rá.

12Tído ni̱ nda̱kuíi̱n ndichi Pedro, dá ni̱ ka̱nkono ra kuaꞌa̱n ra̱ yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús. Tá ni̱ saa̱ ra̱ ñoó, dá ni̱ chi̱rnee noo̱ rá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá inia̱n. Dá ni̱ xini ra̱ sa̱va̱ꞌa dáꞌo̱n ni̱ sa̱ tuú yikí ko̱ño Jesús vá kánóo. Dá ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá, ta naá iní ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuu kuaꞌa̱n ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó uu̱ ta̱a kuaꞌa̱n íchi̱ ñoo naní Emaús

13Ta mií kuu̱ dáá ñóó taꞌani xíka uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús kuaꞌa̱n ra̱ iin ñoo naní Emaús. Ta nákaa̱a̱n táto̱ꞌon uxi̱ iin kilómetro noo̱ ñoo Jerusalén. 14Ta ndátóꞌón rá kuaꞌa̱n ra̱ íchi̱ ñoó saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kuu. 15Ta tein ndátóꞌón rá dión kuaꞌa̱n ra̱, dá ni̱ na̱tuu yati Jesús, dá ni̱ na̱kiꞌin táꞌan na xíka dáó ná kuaꞌa̱n na̱ xíꞌín rá. 16Tído ió iin ña̱ꞌa sadí noo̱ rá, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ nákoni ñaá rá. 17Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Ndí ki̱án ndátóꞌón téí ndo̱ kuaꞌa̱n ndo̱? Ta, ¿ndiva̱ꞌa ndaꞌí téí kúu ini ndo̱?

18Dá ni̱ kaa iin ta̱a, táꞌa̱n ra̱ naní Cleofas, xíꞌín ná:

―¿Á sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón mií ní kúú ta̱ tu̱kú ió ñoo Jerusalén ko̱ ñáꞌa̱ kandaa̱ ini ña̱ ni̱ kuu ñoo ñoó tein kuu̱ yóꞌo?

19Dá ni̱ kaa na̱:

―¿Ndí ki̱án ni̱ kuu?

Dá ni̱ kaa ta̱a ñoo xíꞌín ná:

―Ndátóꞌón ndú saꞌa̱ iin ta̱a naní Jesús, na̱ ñoo Nazaret. Ta ni̱ sa̱ kuu na iin profeta. Ta sa̱ kee na ña̱ꞌa náꞌano, ta to̱ꞌon ndáya̱ꞌi sa̱ káꞌa̱n na̱ noo̱ Ndios xíꞌín noo̱ ndidaá na̱ ñoo ndu̱. 20Tído ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱, xíꞌín ta̱ néꞌe choon ñoo ndu̱ kúú ra̱ ni̱ na̱ki̱ꞌo ñaá rá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ romano. Ta ro̱ón ni̱ chi̱rkaa ñaá ndi̱ka cruz. 21Tído ni̱ kaꞌán nduꞌu̱ ña̱ ni̱ ka̱sáa̱ na̱ taó xóo na na̱ ñoo ndu̱ ti̱xi ndaꞌá ta̱ dándáki ñaá, ní kúu. Ta kuu̱ víti xíno oni̱ kuu̱ ña̱ ni̱ kuu dión. 22Ta iin ka̱ ña̱ꞌa ni̱ kedaá xíꞌín ndú ni̱ naá ini ndu̱, chi̱ tá ko̱ ñáꞌa̱ tu̱u naꞌa viti ni̱ saꞌa̱n dao na̱ ñáꞌa̱ kúú kuendá nduꞌu̱ yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi na, 23ta ko̱ó ka̱ yikí ko̱ño na̱ ní nániꞌi̱ na̱ ñáꞌa̱ ñoó. Dá tá ni̱ ndu̱sáa̱ na̱, dá ni̱ kaa na̱ ña̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ dao ángel noo̱ ná, ta no̱ón kúú na̱ ni̱ kaa xíꞌín ná ña̱ ni̱ na̱taki va Jesús. 24Dá ni̱ saꞌa̱n taꞌani dao ta̱a kúú kuendá nduꞌu̱ ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá ini yái̱ ñoó. Tído táto̱ꞌon káa rá ió ña̱ ni̱ na̱kani na̱ ñáꞌa̱ ñoó, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ xini ra̱. Tído ko̱ ní xiní taꞌon ra mií Jesús.

25Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―¡Nandeé ka̱ vía̱n xíxi ndoꞌó, ta nandeé ka̱ vía̱n káxí nío̱ ndo̱, sa̱ꞌá ño̱ó kueé nda̱ꞌo kándísa ndó ndidaá ña̱ ni̱ taa profeta! 26¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ ki̱ꞌo dión kánian ndoꞌo naní nío̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, dá ndu̱ꞌu na noo̱ ndato náyeꞌe̱ ndaa? ―kaá na̱.

27Dá ni̱ ka̱sáꞌá nákani na xíꞌín rá saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ taa Moisés, xíꞌín ña̱ ni̱ taa ndidaá ka̱ profeta. Ta ki̱ꞌo dión ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ noo̱ rá ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios saꞌa̱ ndidaá ña̱ kánian ndoꞌo na.

28Dá tá ni̱ ku̱yati na ñoo lóꞌo̱ no̱ó kuaꞌa̱n ta̱a ñoó, dá ni̱ kee Jesús ña̱ yáꞌa na kuaꞌa̱n na̱ cháá ka̱ chí noo̱. 29Dá ni̱ kendúsa̱ ra̱ xíꞌín ná ña̱ ná katuu tóo na koo na xíꞌín rá, chi̱ kaá ra̱:

―Katuu tóo ní koo ní xíꞌín nduꞌu̱, chi̱ sa̱ ni̱ ini va, ta sa̱ kuaꞌa̱n kuaa vá ―kaá ra̱.

Dá ni̱ ku̱ꞌu na veꞌe ra, ta ni̱ sa̱ tuu tóo na ni̱ sa̱ io na̱ xíꞌín rá.

30Dá tá ni̱ sa̱ io na̱ mesa xíꞌín ta̱a ñoó, dá ni̱ tiin na pan. Dá ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios sa̱ꞌán. Dá ni̱ tei ñéꞌe naa̱n. Dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n noo̱ rá. 31Dá ví ni̱ nono̱ noo̱ rá, dá ni̱ na̱koni ra̱ ña̱ Jesús kúú ná. Ta kúú ni̱ nda̱ñóꞌó níꞌini va na noo̱ rá. 32Dá ni̱ ka̱sáꞌá ta̱a ñoó ndátóꞌón táꞌan mií rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kíán ña̱ luu kandá nío̱ yo̱ tein káꞌa̱n na̱ xíꞌá ve̱i íchi̱ ñoó, ta xía̱n ni̱ na̱kani na xíꞌá saꞌa̱ ndi kóni̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios.

33Ta kúú ni̱ nda̱kuei ra mií hora daá ñóó. Dá ni̱ kee ra nandió kuéi ra kuaꞌa̱n ra̱ ñoo Jerusalén. Tá ni̱ saa̱ ra̱, kúú ni̱ na̱níꞌi̱ rá noo̱ ndéi tútí ndin uxi̱ iin ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús, ta ndéi taꞌani dao ka̱ ña̱yuu xíꞌín rá. 34Kúú ni̱ kaa ña̱yuu ñoó xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti kíán ña̱ ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱ Jesús, chi̱ ni̱ naꞌa̱ noo̱ ná noo̱ Simón Pedro.

35Dá ni̱ ka̱sáꞌá taꞌani ndi nduú ta̱a yóꞌo nákani ra xíꞌín ná ña̱ ni̱ ndoꞌo ra íchi̱ ñoó. Ta ni̱ na̱kani taꞌani ra ña̱ ko̱ ní nákoni taꞌon ra Jesús nda̱ ni̱ tei ñéꞌe na pan, nda̱ daá ni̱ na̱koni ñaá rá, kaá ra̱.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó ta̱a sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná

36Ta xía̱n nani ndíta ta̱a yóꞌo káꞌa̱n ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ra̱, ta kúú iin kuití vá, kúú ni̱ sa̱ kuíi̱n Jesús me̱ꞌí noo̱ ndéi na ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Va̱ꞌa ná koo ini ndo̱.

37Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó, chi̱ ni̱ kaꞌán ná ña̱ iin nío̱ vá kíán. 38Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa yuꞌú ndo̱? ¿Ndiva̱ꞌa nákani kuáchi̱ ini ndo̱? 39Kande̱ꞌé ndó ndáꞌí, ta kande̱ꞌé ndó sa̱ꞌí, chi̱ mií vá yuꞌu̱ kúúí. Dákoꞌo̱n ndáꞌa̱ ndo̱ yuꞌu̱, ta kande̱ꞌé va̱ꞌa ndó yuꞌu̱, chi̱ iin nío̱ ko̱ kómí taꞌan vaan lásá ni ko̱ño. Tído ndéꞌé ndó yuꞌu̱ ña̱ ió va lásái̱ xíꞌín ko̱ñoi̱ ―kaá na̱.

40Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ ndáꞌa̱ ná xíꞌín saꞌa̱ ná no̱ó na̱ ndéi ñoó. 41Tído sa̱ꞌá ña̱ kádii̱ téí ini ña̱yuu ñoó, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ ku̱ú taꞌon kandía na. Ta sa̱ꞌá ña̱ naá ini na̱ xiní na̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―¿Á ko̱ó lúꞌu̱ ña̱ꞌa néꞌe va̱ꞌa ndó kaxíi̱?

42Dá ni̱ xi̱ꞌo ña̱yuu ñoó iin táꞌí ti̱yaká ni̱ kado noo̱ ná xíꞌín iin daꞌa̱nda̱ ndu̱dí. 43Dá ni̱ tiin naa̱n, ta kúú ni̱ seí náa̱n noo̱ ndidaá ña̱yuu ñoó. 44Dá ni̱ kaa na̱:

―Sa̱ ni̱ ka̱sto̱ꞌon vai tá ni̱ sa̱ xi̱onooi xíꞌín ndó ña̱ miía̱n kánian xi̱nko̱o ndidaá kúú ña̱ ni̱ taa Moisés, xíꞌín ndidaá to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n profeta, xíꞌín ndidaá ña̱ káꞌa̱n tuti Salmo sa̱ꞌí.

45Dá ni̱ sonó Jesús ña̱xintóni̱ ná, dá ná kandaa̱ ini na̱ ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios. 46Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ miía̱n ndúsa̱ ndoꞌo naní nío̱ Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, dá kuu na̱, dá nataki na̱ ti̱xi kuu̱ óni̱ tein na̱ kúú ndi̱i. 47Ta káꞌa̱n taꞌanian ña̱ dánaꞌa̱ ña̱yuu no̱ó na̱ ndéi iin níí kúú ñayuú saꞌa̱ Cristo, dá kía̱n, tá ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá ná kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ ná. Ta dinñóꞌó ka̱ kasáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ no̱ó na̱ ndéi ñoo Jerusalén. 48Ta ndoꞌó kakuu na̱ koꞌo̱n kanoo ki̱ꞌo kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo. 49Ta kanaꞌá ndó viti ña̱ koꞌi̱n tandaꞌí na̱ ni̱ kaa tatái̱ ki̱ꞌo na koo xíꞌín ndó. Tído kando̱o ndó ñoo Jerusalén yóꞌo, ta kandati ndó nda̱ ná natiin ndó ndée̱ tandaꞌá Ndios kii nda̱ induú.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ nana Jesús kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná induú

50Dá ni̱ taó xóo ñaá Jesús ndáka na kuaꞌa̱n na̱ yati ñoo naní Betania. Tá ni̱ saa̱ na̱ ñoó, dá ni̱ nda̱neꞌe na ndáꞌa̱ ná. Dá ni̱ xika̱ na̱ ña̱ mani̱ noo̱ Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ñoó. 51Ta tein xíka̱ na̱ ña̱ yóꞌo noo̱ Ndios, dá ni̱ ke̱xoo na no̱ó ña̱yuu ñoó ko̱nana na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná induú. 52Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱ ndaño̱ꞌo ñaá ña̱yuu ñoó, dá ni̱ kee na nándió kuéi na kuaꞌa̱n nóꞌo̱ ná ñoo Jerusalén xíꞌa̱n kádii̱ nda̱ꞌo ini na̱. 53Ta daá ndéi va na yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ndáño̱ꞌo na Ndios, ta kékáꞌano ñaá ná. Dión ná koo.