Search form

San Lucas 24:29

29Dá ni̱ kendúsa̱ ra̱ xíꞌín ná ña̱ ná katuu tóo na koo na xíꞌín rá, chi̱ kaá ra̱:

―Katuu tóo ní koo ní xíꞌín nduꞌu̱, chi̱ sa̱ ni̱ ini va, ta sa̱ kuaꞌa̱n kuaa vá ―kaá ra̱.

Dá ni̱ ku̱ꞌu na veꞌe ra, ta ni̱ sa̱ tuu tóo na ni̱ sa̱ io na̱ xíꞌín rá.