Search form

San Lucas 3

Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Juan, na̱ dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu

1Tá ni̱ xi̱no saꞌo̱n kuia̱ dándáki ta̱a naní Tiberio César, tiempo daá ñóó nákaa̱ ta̱ naní Poncio Pilato néꞌe ra choon chí kuendá Judea, ta Herodes kúú ra̱ néꞌe choon chí kuendá Galilea, ta ñani ra̱ naní Felipe néꞌe choon chí kuendá Iturea xíꞌín Traconite, ta ra̱ naní Lisanias néꞌe choon chí kuendá Abilinia, 2ta ra̱ naní Anás xíꞌín Caifás kúú ra̱ duti̱ kúú no̱ó noo̱ na̱ Israel. Dá ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín iin ta̱a naní Juan, na̱ kúú de̱ꞌe Zacarías, noo̱ kúú yukú i̱chí. 3Dá ni̱ kee Juan kuaꞌa̱n na̱ ndidaá ñoo ñóꞌo yuꞌú yu̱ta Jordán, ta sa̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu ña̱ ná nandikó iní na̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá ná kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na̱, dá kuu kodo̱ ndúta̱ ná.

4Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta Isaías, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Káyuꞌú iin ta̱a noo̱ kúú yukú i̱chí:

“Kandei nduu ndo̱ natiin ndó satoꞌo yo̱ Ndios,

ta ná konó ndó iin ichí ndaa̱ noo̱ ná.

5Ndidaá noo̱ kúú táꞌi̱ ná kutí,

ta ndidaá kúú yúku̱ xíꞌín koꞌondo ndundaa̱,

ta ndidaá kúú íchi̱ ti̱kao̱ nduuan íchi̱ ndaa̱,

ta ndidaá kúú íchi̱ noo̱ kini ndáa nduva̱ꞌan;

6ta ndidaá kúú ña̱yuu koni na̱ na̱ tandaꞌá Ndios kii dáka̱ki ñaá.”

7Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱sáa̱ noo̱ nákaa̱ Juan, dá ná dákodo̱ ndúta̱ ñaá ná. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―Ndoꞌó, na̱ kúú tata koo̱ xaa̱n, ¿ndá yoo kaá daá xíꞌín ndoꞌó ña̱ dión oon ni ka̱ki ndó no̱ó ña̱ xído̱ ini Ndios ve̱i dándóꞌo naní nío̱ ndo̱? 8Koo ini ndo̱ kee ndó ña̱ va̱ꞌa, ña̱ náꞌa̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa ni̱ na̱ndikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó. Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó na̱ veꞌe Abraham, sa̱ꞌá ño̱ó ka̱ki ndó. Chi̱ miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuu va ndee Ndios yuu̱ ndéi yóꞌo kakuuan na̱ veꞌe Abraham. 9Ta kanaꞌá ndó ña̱ sa̱ io nduu va hacha kaꞌandaa̱n yo̱ꞌo yíto̱. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá yíto̱ ko̱ xíꞌo kui̱ꞌi va̱ꞌa, kiróón kúú ra̱ taꞌa̱nda̱, dá ke̱e rá noo̱ kéi̱ ñóꞌo̱ ―kaá na̱.

10Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó, ta kaá na̱:

―¿Ndí ki̱án kánian kee nduꞌu̱, tá dáá?

11Dá ni̱ kaa Juan xíꞌín ná:

―Ndi ndáa ndoꞌó ió uu̱ doꞌo̱no̱, ta ki̱ꞌo ndó iian no̱ó na̱ ko̱óán noo̱. Ta ndoꞌó, na̱ ió ña̱ꞌa sásáꞌan, ta dión taꞌani kánian kee ndó.

12Ta ni̱ ka̱sáa̱ taꞌani dao ta̱a kíꞌin ya̱ꞌi saꞌa̱ ñóꞌo̱ kodo̱ ndúta̱ rá. Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón rá Juan:

―Maestro, ¿ndí ki̱án kánian kee nduꞌu̱?

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ná dáꞌa ni ya̱ꞌa ndó kiꞌin ya̱ꞌi cháá ka̱ ndo̱ no̱ó ña̱ kánian kiꞌin ya̱ꞌi ndó.

14Ta ni̱ nda̱to̱ꞌón taꞌani ñaá dao soldado, ta kaá ra̱:

―Ta nduꞌu̱ viti, ¿ndí ki̱án kánian kee nduꞌu̱?

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ná dáꞌa ka̱ ni dáyu̱ꞌú ndava̱ꞌa ndó ña̱yuu ko̱ó ña̱ꞌa kée, dá niꞌi̱ ndo̱ cháá di̱ꞌón noo̱ ná, ta o̱ sa̱ chínóo ndó kua̱chi tóꞌón sata̱ ná. Nataꞌan ni ini ndo̱ xíꞌín ña̱ kúú ya̱ꞌi ndó.

15Ta ndidaá ña̱yuu ñoó nómi̱ kíi̱ kandaa̱ ini na̱ á Juan kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, káꞌán ná nákani ini na̱. 16Dá ni̱ kaa Juan diꞌa xíꞌín ndidaá ña̱yuu ñoó:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa dákodo̱ ndúta̱ yuꞌu̱ ndo̱ꞌó xíꞌín ta̱kui̱í oon, tído sata̱ yúꞌu̱ ve̱i iin na̱ ndáya̱ꞌi cháá ka̱ o̱ du̱ú yuꞌu̱, chi̱ ni ko̱ káni víán nakuii̱n ndei yuꞌu̱ ndaxíí yóꞌo̱ ndisa̱ ná. Ta no̱ón kúú na̱ dákodo̱ ndúta̱ ndo̱ꞌó xíꞌín na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios xíꞌín ñoꞌó ita̱ kéi̱. 17No̱ón kúú táto̱ꞌon iin ta̱a tánee iin ña̱ꞌa ndáꞌa̱ ná dákáa na tirió noo̱ táchi̱. Ta ki̱ꞌo dión kée na, dá taó xóo na noni̱ tirió tein xe̱ꞌán. Ta nataán va̱ꞌa na tirió ini yáka̱ ná, ta chiñóꞌo̱ na̱ xeꞌe̱ ñoó xíꞌín ñóꞌo̱ kéi̱, ña̱ ni iin kuu̱ o̱ ndáꞌo̱ ―kaá na̱.

18Ta xíꞌín to̱ꞌon yóꞌo, ta xíꞌín dao ka̱ to̱ꞌon ni̱ sa̱ kaꞌa̱n niꞌini na, ta dión sa̱ ka̱sto̱ꞌon na xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá to̱ꞌon va̱ꞌa Ndios. 19Ta ni̱ da̱náni taꞌani na rey Herodes, dá chi̱ ió ra̱ xíꞌín iin ñáꞌa̱ naní Herodías, ñá kúú ñadiꞌí ñani ra̱, ta̱ naní Felipe. Ta ni̱ da̱náni taꞌani ñaá ná saꞌa̱ ndidaá ka̱ ni ña̱ kini kée ra. 20Ta noo̱ ndidaá ña̱ kini kée ra, ni̱ kee taꞌani ra iin ka̱ ña̱ kini, chi̱ ni̱ sadi ra̱ Juan veꞌe ka̱a.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sodo̱ ndúta̱ Jesús

21Tá nákaa̱ i̱í vá Juan dákodo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu, dá ni̱ ka̱sáa̱ Jesús, kúú ni̱ sodo̱ ndúta̱ taꞌani na. Ta tein káꞌa̱n na̱ xíꞌín Ndios, kúú ni̱ nono̱ vá induú, 22kúú ni̱ na̱xino̱ na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios sata̱ ná, ta káa na táto̱ꞌon káa iin paloma. Ta nda̱ induú tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios:

―Yoꞌó kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱, ta nátaꞌan nda̱ꞌo inii̱ xiníi̱ yo̱ꞌó ―kaá na̱.

23Ta ni̱ ka̱sáꞌá Jesús xíonoo na dánaꞌa̱ na̱ tá ió na̱ táto̱ꞌon oko̱ uxi̱ kuia̱. Ta sa̱ kaꞌán ña̱yuu ñoó ña̱ Jesús ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe José, ta José ni̱ sa̱ kúú de̱ꞌe Elí, 24ta Elí ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matat, ta Matat ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Leví, ta Leví ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Melqui, ta Melqui ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Jana, ta Jana ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe José, 25ta José ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matatías, ta Matatías ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Amós, ta Amós ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Nahum, ta Nahum ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Esli, ta Esli ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Nagai, 26ta Nagai ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Maat, ta Maat ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matatías, ta Matatías ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Semei, ta Semei ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe José, ta José ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Judá, 27ta Judá ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Joana, ta Joana ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Resa, ta Resa ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Zorobabel, ta Zorobabel ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Salatiel, ta Salatiel ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Neri, 28ta Neri ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Melqui, ta Melqui ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Adi, ta Adi ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Cosam, ta Cosam ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Elmodam, ta Elmodam ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Er, 29ta Er ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Josué, ta Josué ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Eliezer, ta Eliezer ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Jorim, ta Jorim ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matat, 30ta Matat ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Leví, ta Leví ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Simeón, ta Simeón ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Judá, ta Judá ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe José, ta José ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Jonán, ta Jonán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Eliaquim, 31ta Eliaquim ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Melea, ta Melea ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Mainán, ta Mainán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matata, ta Matata ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Natán, 32ta Natán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe David, ta David ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Isaí, ta Isaí ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Obed, ta Obed ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Booz, ta Booz ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Salmón, ta Salmón ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Naasón, 33ta Naasón ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Aminadab, ta Aminadab ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Aram, ta Aram ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Esrom, ta Esrom ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Fares, ta Fares ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Judá, 34ta Judá ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Jacob, ta Jacob ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Isaac, ta Isaac ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Abraham, ta Abraham ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Taré, ta Taré ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Nacor, 35ta Nacor ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Serug, ta Serug ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Ragau, ta Ragau ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Peleg, ta Peleg ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Heber, ta Heber ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Sala, 36ta Sala ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Cainán, ta Cainán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Arfaxad, ta Arfaxad ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Sem, ta Sem ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Noé, ta Noé ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Lamec, 37ta Lamec ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Matusalén, ta Matusalén ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Enoc, ta Enoc ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Jared, ta Jared ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Mahalaleel, ta Mahalaleel ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Cainán, 38ta Cainán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Enós, ta Enós ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Set, ta Set ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Adán, ta Adán ni̱ sa̱ kuu de̱ꞌe Ndios.