Search form

San Lucas 3:2

2ta ra̱ naní Anás xíꞌín Caifás kúú ra̱ duti̱ kúú no̱ó noo̱ na̱ Israel. Dá ni̱ kaꞌa̱n Ndios xíꞌín iin ta̱a naní Juan, na̱ kúú de̱ꞌe Zacarías, noo̱ kúú yukú i̱chí.