Search form

San Lucas 3:22

22kúú ni̱ na̱xino̱ na̱ kúú Espíritu ii̱ Ndios sata̱ ná, ta káa na táto̱ꞌon káa iin paloma. Ta nda̱ induú tái̱ ni̱ kaꞌa̱n Ndios:

―Yoꞌó kúú de̱ꞌe mani̱ yuꞌu̱, ta nátaꞌan nda̱ꞌo inii̱ xiníi̱ yo̱ꞌó ―kaá na̱.