Search form

San Lucas 3:4

4Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱nko̱o to̱ꞌon ni̱ taa profeta Isaías, chi̱ diꞌa kaáa̱n:

Káyuꞌú iin ta̱a noo̱ kúú yukú i̱chí:

“Kandei nduu ndo̱ natiin ndó satoꞌo yo̱ Ndios,

ta ná konó ndó iin ichí ndaa̱ noo̱ ná.