Search form

San Lucas 3:5

5Ndidaá noo̱ kúú táꞌi̱ ná kutí,

ta ndidaá kúú yúku̱ xíꞌín koꞌondo ndundaa̱,

ta ndidaá kúú íchi̱ ti̱kao̱ nduuan íchi̱ ndaa̱,

ta ndidaá kúú íchi̱ noo̱ kini ndáa nduva̱ꞌan;