Search form

San Lucas 3:8

8Koo ini ndo̱ kee ndó ña̱ va̱ꞌa, ña̱ náꞌa̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa ni̱ na̱ndikó iní ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi kée ndó. Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú ndó na̱ veꞌe Abraham, sa̱ꞌá ño̱ó ka̱ki ndó. Chi̱ miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ kuu va ndee Ndios yuu̱ ndéi yóꞌo kakuuan na̱ veꞌe Abraham.